MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
Bratislava 841 04
Slovensko
Mapa
(421) 249 104 701
(421) 249 104 710

Vízia spoločnosti

Poslanie, vízia a záväzok

Dostatok potravín a zdravé životné prostredie. Monsanto zaisťuje produkty a integrované riešenia, ktoré trvale uspokoja rastúcu svetovú potrebu potravín, s cieľom šetriť prírodné zdroje, zlepšovať životné prostredie a redukovať náklady v poľnohospodárstve.

Poľnohospodárstvo hraje vo svete elementárnu úlohu. Spoločnosť Monsanto, ktorá je v tomto obore lídrom, deklaruje v piatich bodoch svoj záväzok, ktorý formuluje korporatívne hodnoty a v ktorom sa odrážajú základné princípy správania sa v globálnom prostredí:

  • Dialóg: Budeme pozorne načúvať rôznym názorom a zapojíme sa do konštruktívneho dialógu, aby sme rozšírili naše porozumenie problémom a boli tak schopní lepšie uspokojiť potreby a záujmy celej spoločnosti.

  • Rešpektovanie: Budeme rešpektovať náboženské, kultúrne a etické hľadiská ľudí na celom svete. Budeme jednať čestne, odhodlane, s rešpektom, úprimne, poctivo, skromne a zásadovo. Našou najväčšou prioritou bude bezpečnosť našich zamestnancov, komunít, kde pôsobíme, našich zákazníkov, spotrebiteľov a životného prostredia.

  • Transparentnosť: Zaistíme dostupnosť, prístupnosť a zrozumiteľnosť informácií.

  • Zdieľanie: Budeme zdieľať vedomosti a technológie, aby sme podporili rozvoj vedeckého poznania, zlepšili poľnohospodárstvo a životné prostredie, zvýšili úrodu a pomohli poľnohospodárom na celom svete.

  • Prínosy: Budeme dodávať produkty vysokej kvality, ktoré budú prínosom pre našich zákazníkov a pre životné prostredie, so solídnou a novátorskou aplikáciou vedy, prístupom ohľaduplného a efektívneho správcu statkov, s ohľadom na zásady bezpečnosti a zdravia vo všetkom, čo robíme.

Kontakt: Dúbravská cesta 2, Bratislava 841 04
+421 249 104 701
© Monsanto Slovakia s.r.o.