MONSANTO SLOVAKIA, s.r.o.
Dúbravská cesta 2
Bratislava 841 04
Slovensko
Mapa
(421) 249 104 701
(421) 249 104 710

Ekotech systém

Technológia minimalizácie spracovania pôdy v Slovenskej republike

ekotech

Technológie minimalizácie spracovania pôdy sa začali uplatňovať v československom poľnohospodárstve v 60-tych rokoch. Ich využitie však bolo chaotické a väčšinou boli realizované v extrémnych podmienkach. Hlavným nedostatkom bolo použitie nevhodnej techniky, ale i nedostatok informácií a rajonizácia minimalizácií do nevhodných, často veľmi extenzívnych podmienok. Neznalosť herbicídov so systémovým účinkom a ich absencia na trhu bola hlavnou príčinou kalamitného rozšírenia trvácich burín. Koncom 80-tych rokov spoločnosť Monsanto importovala prvé kukuričné systémy, ktoré boli zamerané predovšetkým na zvýšenie úrod v suchých oblastiach a na protieróznu ochranu pôdy v svahovitých podmienkach. Základným predpokladom úspešného zavedenia minimalizačných technológií sa stala likvidácia trvácich burín a ich systematická kontrola pomocou herbicídu Roundup. Začiatkom 90-tych rokov sa minimalizačné technológie uplatňovali rádovo na 10-15 % vtedajšej výmery ornej pôdy, predovšetkým pri pestovaní obilnín, repky a kukurice. Spoločnosť Monsanto si zvolila rozvoj pôdoochranných technológií za svoj strategický ciel a tento zámer naplňuje i v Slovenskej republike.

Najvyššou kvalitou uplatňovania týchto technológií v poľnohospodárskom podniku je zavedenie systému EKOTECH.

EKOTECH systém je trvalo udržateľný spôsob hospodárenia poľnohospodárskeho podniku, ktorý zabezpečuje jeho ekonomickú stabilitu a súčasne rešpektuje podmienky ochrany životného prostredia.

Základom systému EKOTECH je využitie pôdoochranných technológií pri pestovaní poľnohospodárskych plodín a manažment organických zbytkov predplodiny a burinných spoločenstiev. Jeho cieľom je zaistenie optimálnej úrodnosti pôdy a udržanie tohto základného výrobného prostriedku i pre ďalšie generácie.

EKOTECH je integrovaný systém hospodárenia v poľnohospodárstve využívajúci synergie produktov, ktoré spoločnosť Monsanto vyrába a ponúka. Výsledkom spojenia herbicídov, osív a pestovateľských postupov sú ucelené technológie pestovania plodín prinášajúce riešenia a efekty v ekonomike a ekológii pri hospodárení na ornej pôde. Ekotech ponúka a svojím uplatnením zaisťuje efektívny spôsob riadenia nákladov a rentability výroby plodín, čím umožňuje posilniť konkurencieschopnosť v otvorenom ekonomickom priestore.

Agro-environmentálne opatrenie, šetrné spôsoby hospodárenia vedúce k ochrane životného prostredia a vidieckeho dedičstva je len jednou z častí systému Ekotech. Zvládnutie problému efektívneho využitia základného výrobného faktoru - pôdy v extenzívnych i intenzívnych typoch výroby a ekologických súvislostiach je druhou. Tou najdôležitejšou je poskytovanie technologických inovácií, ktoré vedú k stabilizácii sektoru, jeho udržateľnej rentabilite a konkurencieschopnosti poľnohospodárskych podnikov.

Kontakt: Dúbravská cesta 2, Bratislava 841 04
+421 249 104 701
© Monsanto Slovakia s.r.o.